Definities

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien, gevestigd te Harreveld onder KvK nr. 41042035.
Klant: degene met wie Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

Alle prijzen die Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen op die Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien te betalen.

Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via molenhermien@harreveld.nl, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien, www.molenhermien.harreveld.nl, kan worden ingevuld.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien.
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien te verrekenen met een vordering op Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien.

Eigendomsvoorbehoud

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien op grond van wat voor met Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
Indien Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien kan tegenwerpen.

Levertijd

De door Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien door Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien, bij gebreke waarvan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De klant geeft op eerste verzoek van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
het product is nog niet gebruikt
Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien de betreffende bescheiden.
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien ontvangt geheim.
Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien schade kan berokkenen.
De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien geleverde producten en/of diensten.

Klachten

De klant dient een door Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien in verzuim is.
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien kan worden toegerekend in een van de wil van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen Hermien is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 22 november 2022.