Doelstelling

De stichting heeft ten doel het beheren van en onderhouden van de molen ‘Hermien’ te Harreveld, zodat deze in een goede staat van onderhoud voor het nageslacht als beschermd monument bewaard zal blijven.

Te verrichten werkzaamheden

De activiteiten van het stichtingsbestuur zijn gericht op de zorg voor dit monument, t.w. het beheren en in goede staat houden van de beltkorenmolen in de ruimste zin door middel van planmatig en incidenteel onderhoud. Voor de periode 2020 t/m 2025 is er noodzakelijk onderhoud gepland aan de meelzolder, die moet worden voorzien van een geheel nieuwe vloer, en aan het gevlucht. Beide betreft groot onderhoud en zullen worden uitgevoerd in samenwerking met molenbouwer Groot Wesseldijk.

Naast het onderhoud van dit beschermde monument zijn de activiteiten ook gericht op het openstellen voor publiek. Met regelmaat is er op de zaterdag een molenaar aanwezig op de molen en ook tijdens de molen- en monumentendagen draait de molen en is publiek van harte welkom.

Op welke wijze verkrijgt molen ‘Hermien’ de inkomsten om haar doelstelling te bereiken

Molen ‘Hermien’ ontvangt donaties van bezoekers, acties, jaarlijkse donaties van donateurs en overige giften van fondsen. Op grond van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten ontvangt molen ‘Hermien’ subsidie van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed. Subsidie wordt ook aangevraagd bij en ontvangen van de Provincie Gelderland. Subsidie wordt eveneens aangevraagd bij de gemeente Oost Gelre.

Beheer en besteding van het vermogen

De ontvangen donaties, giften en subsidies staan op de bankrekening van Molen ‘Hermien’ bij de Rabobank. Het vermogen wordt op de allereerste plaats besteed aan het onderhoud van de molen.
Daarnaast zijn er noodzakelijke kosten als gevolg van een goed beheer van de molen t.w.

  • verzekeringskosten,
  • contributie Vereniging Hollandse Molen, Gelderse Molen en Monumentenwacht,
  • elektra, water en internet
  • bestuurskosten

Zowel de bestuursleden als de molenaars zijn allen vrijwilligers, die gaan voor het behoud van de molen zonder dat daar enige beloning tegenover staat.