• Leestijd:7 minuten gelezen

 

Jaarverslag 2015 van Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen “Hermien” te Harreveld.

 
 
 
 
 
 
 …a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus! 
Harreveld, februari 2016.

 

Beste Molenvriend,
 
Voordat wij terugblikken  op het jaar 2015 willen wij eerst stilstaan bij het overlijden van mevrouw Hermien Wolterink-Domhof, de 92 jaar oude eigenaresse van de molen, op maandag 8 februari 2016. Direct na het bericht van haar overlijden werd de molen in de rouwstand gezet. Op vrijdag 12 februari jl. kon afscheid van haar genomen worden in haar molen, waar ze werd opgebaard. Bij haar uitvaart werd gecollecteerd voor de molen.

 

Mevrouw Hermien Wolterink-Domhof was de weduwe van de laatste molenaar die de molen vóór 1950 nog bedrijfsmatig exploiteerde. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het beheer en behoud van de molen. Om die reden heeft burgemeester Waals destijds voorgesteld, om de karakteristieke beltkorenmolen te vernoemen naar zijn eigenaresse. In 1993 werd mevrouw Wolterink-Domhof koninklijk onderscheiden voor haar inzet voor de molen. Zij maakte tot het einde van haar leven deel uit van het bestuur van de Stichting tot instandhouding van beltkorenmolen Hermien. Het huidige bestuur heeft vernomen, dat zij de molen met de ondergrond en toegangsweg heeft nagelaten aan de Stichting, die al vanaf 1994 de molen beheert. Het bestuur wacht de verdere behandeling bij de notaris af. 

 

Het jaar 2015 was een bewogen jaar. In 2013 werd het project Twee eeuwen in weer en wind gelanceerd. Daarmee is een start gemaakt, met het restaureren van de molen. In 2014 is dit project verder vorm gegeven. Doel van het project is om, voordat de molen in 2019 haar tweede eeuwfeest zal vieren, deze wederom wind- en waterdicht te maken door het vervangen van de verrotte en kapotte schaliën rondom de achtkant en op de kap en daarmee het behoud van de molen ook voor de komende jaren te garanderen. Daarbij komt ook de restauratie van de voor- en achterkeuvelens. Het project wordt gebudgetteerd op € 133.563,– en is onderdeel van een meerjarenonderhoudsplan. 

 

Het bestuur heeft de toezegging van de BRIM subsidie 2014/2019 mogen ontvangen. Hier zijn we heel blij mee, maar dit dekt maar een klein deel van de kosten en daarnaast is er ook het normale jaarlijkse onderhoud. Nadat wij in 2013 een prijs van € 8.000,– mochten winnen in het Rabo Coöperatiefonds, dankzij de steun van velen, stond 2014 in het teken van de publiciteit rondom en deelname aan de Nationale Molenprijs 2014 van de Bank Giroloterij. Dit bracht € 7.131,– op.

 

Het bestuur stond in 2015 voor de taak, om de financiering rond te krijgen. Gerichte verzoeken aan diverse fondsen en overheidsinstanties heeft geresulteerd in de volgende financiële toezeggingen:  
Bank Giro Hollandse Molen
€25.000
Oost Gelre gemeente subsidie
€25.000
Roelvink fonds
€20.000
Pr. Bernard Cultuurfonds
€10.000
Daarnaast mochten wij een eenmalige schenking ontvangen van enkele particulieren, totaal € 2.000,– en is er van verschillende kanten (deel)hout beschikbaar gesteld voor de ramen en raamkasten. Een geweldige bijdrage!

Dit brengt de start van het project dichtbij. Van het geld van het Rabo Coöperatiefonds was het benodigde eikenhout gekocht. Stoomhoutzagerij  Nahuis te Groenlo heeft de grote eikenstammen voor ons in handzame planken gezaagd, waarna deze werden getransporteerd naar Bouwmensen Gelderland Oost . Op de afdeling Bouw/restauratie is inmiddels een groot deel van de schaliën gezaagd. Daarmee wordt werkelijkheid wat we voor ogen hadden: enerzijds dat er flink onderhoud plaatsvindt aan de buitenkant van de molen Hermien door het vervangen van de 17.000 schaliën en anderzijds dat de kennis van het maken van schaliën wordt overgedragen aan de volgende generatie. Inmiddels zijn ca. 15.000 schaliën klaar en de komende weken zullen de resterende schaliën worden gezaagd. Daarnaast mochten wij een eenmalige schenking ontvangen van enkele particulieren, totaal € 2.000,– en is er van verschillende kanten (deel)hout beschikbaar gesteld voor de ramen en raamkasten. Een geweldige bijdrage!

 

Wij zijn dan ook bijzonder verheugd u te kunnen melden dat in de maand mei 2016 kan worden begonnen met het verwijderen van de oude schaliën en het aanbrengen van een geheel nieuwe schaliënjas. Op onze website www.molenhermien.nl  kunt u kennis nemen van het laatste nieuws. 
 
Daarmee blijft Rijksmonument Molen Hermien behouden voor de omgeving. U kunt de molen binnenwandelen wanneer  één of meer van onze vrijwillige molenaars  Frans Wopereis, Jos Betting en Hans Kievith en hulpmolenaars Huub Wolterink, Bennie Hoenderboom, Willy Severt en Herman Rietberg aanwezig zijn op de molen. Gezamenlijk laten zij  telkens de molen draaien op zaterdag en andere vrije dagen,  zoals  de Nationale Molendagen en Open Monumentendag.  In verband met de restauratievoorbereidingen zal de molen in mei a.s. en tijdens  de restauratie niet kunnen draaien. In 2015 hebben wij veel bezoekers mogen ontvangen op de molen. Zij zijn allen hartelijk ontvangen en hebben uitleg gekregen over de molen.
 
Het kalenderjaar werd weer afgesloten met een sfeervolle mini-Kerstmarkt op 13 december 2015, die werd georganiseerd in samenwerking met Kunstenaarsvereniging De Kunstenmakers uit Harreveld. Er was allerlei voor iedereen van de verkoop en expositie van o.a. schilderijen, bloemstukken, keramiek en fotografie tot streekproducten,  heerlijke wijn en hapjes en oliebollen en live optredens van midwinterhoornblazers, zangers en zangeressen. 
 
De molen draait fier, mede dank zij onze vrijwilligers en onze donateurs en ook dankzij onze bezoekers en allen die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet voor het produceren van de schaliën. Fantastisch, hartelijk dank hiervoor ! 
 
… a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!  
Een waarheid als een koe, die we graag in stand willen houden door een goed onderhoud van onze molen.
 
Namens het Stichtingsbestuur,
W. Severt / secretaris en M. van Uem-de Mooy /  penningmeester
 
Bestuursleden : F.J.van Lochem, (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester), H.Groot Wesseldijk en H.Rietberg.